Boost Server Icon
REGULAMIN
 1. Administratorem danych osobowych jest firma DREALITY LTD, pod adresem: Anastasiou Sioukri, 1Pamelva Court, Flat/Office 33035, Limassol, Cyprus. Numer rejestrowy HE 433022 zwana dalej "Administratorem”
 2. Cele, w których dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane:
  1. W niezbędnym celu do korzystania przez użytkowników z serwisu. Zgoda użytkownika na założenie konta i przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest podstawą do przetwarzania danych osobowych.
  2. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ze szczególnym zwróceniem uwagi na cele: archiwalne, tworzenia kopii zapasowych, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na forum.
 3. Administrator może przetwarzać dane użytkowników przez cały czas posiadania konta w serwisie przez użytkownika. Dane użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być również przetwarzane przez administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.
 4. Wyłącznie podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora mogą otrzymywać dane użytkowników, ale tylko na podstawie umowy z administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 5. Administrator informuje, że wszystkim użytkownikom korzystającym z forum przysługują następujące prawa, które wynikają z RODO:
  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
   • dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
   • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
   • użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku gdy:
   • użytkownik kwestionuje prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia,
   • administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu.
  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. użytkownik ma prawo żądania przesłania jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa przetwarzania danych osobowych użytkownika jest prawnie uzasadniony interes administratora.
  7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)– o ile Użytkownika uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 6. Podanie danych do celów założenia przez użytkownika konta oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia konta przez użytkownika.